• Zadania Rady Rodziców
   • Zadania Rady Rodziców

   • 14.05.2021 14:50
   • Radę Rodziców jest to rodzaj organu szkolnego, który tworzą przedstawiciele  wszystkich rodziców uczniów szkoły wybrani w demokratycznych wyborach.
   • Każdy członek szkolnej Rady Rodziców wybierany jest przez rodziców  klasy, do której uczęszcza jego dziecko, jednakże reprezentuje on ogół rodziców w szkole, np. w kontaktach z Dyrekcją szkoły czy też Radą Pedagogiczną, oraz poza szkoła, np. przy kontaktach mających na celu pozyskiwanie funduszy czy we współpracy z Radami Rodziców innych szkół.

    Rada Rodziców jest organem niezależnym od organów szkoły , jednakże jest powoływana do współpracy ze szkołą we wszystkich sprawach związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi  kształcenia uczniów oraz funkcjonowania szkoły.  Rada Rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej czy Rady Szkoły.  Może też gromadzić fundusze z różnych, oczywiście legalnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły.  Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.

    Kompetencje Rady Rodziców ustala Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty  ( Dz. U. z 1996, Nr 67, poz. 329 ze zm.)

   • Wróć do listy artykułów
  • Logowanie

 • Librus Synergia
 • Znajdziesz naszą szkołę również na: