• Deklaracja 2024

    • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

     1. WSTĘP:

     Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sp3.szczecin.pl

     Data publikacji strony internetowej: sierpień 2010 roku

     Data ostatniej istotnej aktualizacji: luty 2024 roku

     1. STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

      • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
      • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
      • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
      • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
      • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo
      • odnośniki do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowych oknach. Odnośniki do stron wewnętrznych otwierają się w tym samym oknie.
     1. INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

     Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

       • podwyższony kontrast
       • możliwość powiększenia liter
       • podświetlane linki
       • mapa strony
       • jasne tło.

     Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

     1. DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

     Deklaracje  sporządzono dnia 23.02.2024r.

     Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Szczecinie.

     1. KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

     Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Judyta Orman-Działowska
     e-mail: sp3@miasto.szczecin.pl
     telefon: 91 487 30 32

     Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

     1. PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

     DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

      1. Do budynków szkoły prowadzą główne wejścia znajdujące się przy ulicy Reymonta.  Do budynku A można wejść z poziomu ulicy (po uzgodnieniu z pracownikiem szkoły), z poziomu boiska (po schodach - wejście ogólnodostępne). Do budynku B prowadzą dwie drogi: pierwsza po schodach -  brak podjazdów dla niepełnosprawnych, druga – wejście od strony Sali gimnastycznej (po uzgodnieniu z pracownikiem szkoły) – bez barier architektonicznych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidomej i słabowidzącej.
      2. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.
      3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
      4. W budynkach na każdym poziomie (parter, 1 piętro i 2 piętro) znajdują się korytarze. Budynki nie posiadają wind.
      5. W budynkach nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
      6. Do szkoły możne wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
      7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

      

  • Logowanie

 • Librus Synergia
 • Znajdziesz naszą szkołę również na: