Jesteś tutaj : Strona główna »  Archiwum »  Klasa języka angielskiego z innowacją pedagogiczną
 • RODO
 • Klasa języka angielskiego z innowacją pedagogiczną
  1. Tytuł innowacji:

  Kultura krajów anglojęzycznych na lekcjach języka angielskiego”

  1. Podstawa prawna:

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. Nr 56 z dnia 15 maja 2002r., poz. 506).

  1. Miejsce realizacji:

  Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Szczecinie

  informacje o szkole:

  adres: ul. Reymonta 23 71-276 Szczecin

  tel. (091) 4873032
  fax (091) 4873032

  e-mail sp3@um.szczecin.pl

   

  1. Autorzy innowacji:

  imię nazwisko: Agata Pałkańska

  wykształcenie:
  wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

  zajmowane stanowisko: nauczyciel języka angielskiego

  stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

   Czas realizacji: 01.09.2009r. – 31.08.2012r.

  1. Informacje dotyczące opracowania innowacyjnego:

  INNOWACJA

  Kultura krajów anglojęzycznych na lekcjach języka angielskiego”

  Pomysł innowacji powstał w odpowiedzi na coraz bardziej rosnące zainteresowanie nauką języka obcego już od początku szkoły podstawowej i jest kontynuacją innowacji z I etapu edukacyjnego pn. Przygoda z językiem angielskim.

  Głównym celem programu tej innowacji było dążenie do poszerzenia zakresu nauczania zintegrowanego o edukację lingwistyczną, oraz rozpowszechnienia nauki języka angielskiego tak aby język obcy stał się integralną częścią wielozmysłowego poznawania świata podczas dnia aktywności edukacyjnej dziecka, to jest logicznie spójnej, metodycznie zorganizowanej struktury, na którą składają się określone sytuacje dydaktyczne. Podczas nauki język angielski był obecny na zajęciach każdego dnia, a treści edukacji językowej pokrywały się z aktualnie realizowanymi treściami nauczania, skupionymi wokół kręgów tematycznych wyznaczonych przez podstawę programową. Zapewniło to uczniom maksimum kontaktu z językiem obcym dążąc do praktycznego integrowania treści, metod i celów nauczania w języku obcym i ojczystym.

  Realizacja programu innowacyjnego pn. „Kultura krajów anglojęzycznych na lekcjach języka angielskiego” wprowadza dzieci w świat języka angielskiego dając podstawy kompetencji językowej i komunikacyjnej, umożliwiającej porozumiewanie się w języku angielskim z naciskiem na umiejętność rozumienia ze słuchu oraz mówienia. Głównym celem niniejszej innowacji jest wskazanie uczniom potrzeby posługiwania się językiem obcym w niestandardowych sytuacjach.

  W dobie ogromnej popularności języka angielskiego, te umiejętności są niezbędne podczas komunikowania się z ludźmi innych narodowości. Innowacja wychodzi naprzeciw uczniom, którzy interesują się językami obcymi, kulturą krajów życia danego języka, życiem ich mieszkańców i chcieliby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności językowe w oparciu o inne niż tylko tradycyjny podręcznik materiały, w tym aktualne autentyczne źródła (także w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne).

  Świat stał się globalną wioską i umiejętność przystosowywania się do różnych zmian, np. studiowania za granicą, podejmowanie pracy przez rodziców uczniów jak i samych uczniów w przyszłości wymaga od nich rozwoju umiejętności językowych, szczególnie umiejętności rozumienia i komunikacji. Dlatego moja innowacja ma za zadanie rozwijać sprawność mówienia, pisania, czytania i słuchania w języku obcym poprzez poznanie kultury krajów anglojęzycznych i dokonywanie porównań z kulturą Polski w celu kształtowania świadomości własnego dziedzictwa kulturowego i budowania tolerancji wobec innych kultur. Poznawanie szeroko pojętej kultury krajów anglojęzycznych jako źródła uczenia się języka angielskiego oraz uświadomienie znaczenia znajomości języków obcych w poznawaniu kultur europejskich. Podczas nauki wykorzystywana będzie wiedza i umiejętności uczniów zdobytych w ramach wszystkich przedmiotów szkolnych oraz poza szkołą Internet, lektury, teatr, film, telewizja. Program ma na celu również kształtowanie postaw twórczych i wychowanie poprzez sztukę prowadzone w języku angielskim. Zaangażowanie w proces dydaktyczny uczniów, rodziców i innych nauczycieli.

  Wykorzystanie wszelkich dostępnych metod, technik, materiałów i pomocy dydaktycznych w celu uatrakcyjnienia i wzbogacenia procesu dydaktycznego.

  Rozszerzenie możliwości poznawania języka angielskiego.

  Innowacja pedagogiczna realizowana będzie w oparciu o Program nauczania MEN…DKW – 4014- 43/00……. poszerzona o zakres tematyczny obejmujący podane podręczniki.

  1. Treści kształcenia

  W dzisiejszych czasach język angielski jest wszechobecny i bezdyskusyjnie jego znajomość jest konieczna do sprawnego poruszania się po wielorakich źródłach informacji o świecie. Jest środkiem porozumiewania się w każdej niemal dziedzinie, celowe wydaje się więc zachęcanie uczniów do jak najszerszego wykorzystywania go. Znajomość języka angielskiego daje większe możliwości szukania interesujących informacji i poszerzania swojej wiedzy, również jeśli chodzi o zagadnienia kulturoznawstwa, a w niektórych przypadkach wydaje się wręcz niezbędna. Innowacja „Kultura krajów anglojęzycznych na lekcjach języka angielskiego” ma rozwijać u uczniów wszystkie umiejętności językowe, dostarczyć wiedzy na temat anglojęzycznych krajów, zabytków i kultury. Ma także ukazać ich życie codzienne, święta, tradycje i zwyczaje. Mam nadzieję, że rozbudzi w uczniach chęć zgłębiania wiedzy, ciekawość poznania innych języków oraz motywację do dalszej edukacji.

  Święta, tradycje i obrzędy w krajach anglojęzycznych:

  Christmas, New Year, Easter, Thanksgiving Day, Gay Fawkes, Halloween, St Valentine’s Day, Patron Saints’ Days( St Patric’s Day), Columbus Day, April Fool’s Day, May Day, 4th July Independence Day, Summer Holidays, Notting Hill Carnival, Mother’s Day, Abraham Lincoln’s Day, Queen Elizabeth’s Birthday,

  Informacje o krajach i miastach angielskiego obszaru językowego:

  The UK map, the USA map of states, Australia- map, New Zealand-map, rivers, mountains, London map, Royal family, The head of States, The tube, London transport, the House of Parliament, 10 Downing Street, The London Eye, The Tower of London, London Bridge, The River Thames, London Football Clubs, Madame Tussauds, Buckingham Palace, Westminster Cathedral , Cathedral St Paul’s, Hamleys, Harrods, London Markets, Edinburgh Festival, The White House, the Pentagon, Sydney Opera, Eating out: London Food, American food, and others.

  Ćwiczenie wymowy poszczególnych dźwięków przy zastosowaniu sprzętu w klasie: różnica między poszczególnymi samogłoskami (długie, krótkie), dyftongi, wymowa spółgłosek nie istniejących w języku polskim.

  Oglądanie filmów w wersji angielskiej.

  Czytanie lektur w wersji angielskiej.

  Bibliografia

  1. The Practice of Laguage Teaching, Jeremy Harmer, wyd. Longman

  2. 700 Classroom Activities, David Seymour&Maria Popova, wyd. Macmillan

  3. How to Teach Vocabulary, Scott Thornbury, wyd.Longman

  4. How to Teach English, Jeremy Harmer, wyd.

  5. Britain - The Country and its People: An Introduction for Learners of English, Jame O’Driscoll

  6. Dictionary of English Language and Culture, wyd. Longman

  7. Culture Lessons – part 1, Clare Kennedy, Teachers’ Club, wyd, Longman

  8. An Ilustrated History of Britain, David McDowall, wyd. Longman

  9. A first Look at The USA – A Culture Reader, Milada Broukal, wyd, Longman

  10) Celebrate! Holidays in the USA, English Language Programs Division, U.S Information Agency, Washington, D. C.

  1. Opportunities in Britain, Martyn Hobbs, Julia Starr Keddle

  2. British & American Holidays, Yes! – Miesięcznik

  3. www.2.lhric/org/pocantico/australia/australia.htm

  Materiały dydaktyczne

  1. Mapa Wielkiej Brytanii

  2. Mapa Stanów Zjednoczonych

  3. Mapa Australii I Nowej Zelandii

  4. Zdjęcia słynnych miejsc, budowli i dzieł, kserokopie tekstów, notatki z lukami do wypełnienia, ćwiczenia, lektury, podręczniki

  5. Magnetofon, odtwarzacz video, odtwarzacz DVD, płyty CD, kasety video

  6. Słownik angielsko-polski, polsko-angielski

  Podręczniki wiodące:

  1. Project Third Edition 1, 2, 3, wyd. OUP, lub Sky High 1, 2, 3, wyd. Longman

  2. A First Look at the USA- a culture reader, wyd. Longman

   

  Materiały pomocnicze:

  1. Britain - The Country and its People: An Introduction for Learners of English, Jame O’Driscoll

  2. Dictionary of English Language and Culture, wyd. Longman

  3. Culture Lessons – part 1, 2, 3, Clare Kennedy, Teachers’ Club, wyd, Longman

  4. An Ilustrated History of Britain, David McDowall, wyd. Longman

  5. A first Look at The USA – A Culture Reader, Milada Broukal, wyd, Longman

  6. Celebrate! Holidays in the USA, English Language Programs Division, U.S Information Agency, Washington, D. C.

  7. Opportunities in Britain, Martyn Hobbs, Julia Starr Keddle

  8. British & American Holidays, Yes! – Miesięcznik

  9. www.2.lhric/org/pocantico/australia/australia.htm

  10. Czasopisma angielskie, np. Anglorama

   

  Materiały dodatkowe: filmy dvd, piosenki, lektury, etc.

  1. Window on Britain, wyd. OUP, kaseta video

  2. Opportunities in Britain, wyd. Longan, kaseta video

  3. British and American teenage lifestyle, SNAPTV, wyd.Longman, kaseta video

  4. Christmas Carols, CD

  5. A Christmas Carol, Ch. Dickens, DVD

  6. A Christmas Carol, Ch. Dickens, książka

  7. Dino’s Day In London Stephen Rabley, książka

  8. The Jungle Book, Rudyard Kipling

  9. The Gift of the Magi and Other Stories, O. Henry

  10. Marcel goes to Hollywood, Stephen Rabley

  11. A Christmas Carol, Charles Dickens

  1. Lost in New York, John Escott

  1. American Life, Vicky Shipton

  1. Romeo and Juliet”, W. Shakespeare

  1. The Little Prince”, Antoine de Saint Exupery

  16) The Prince and the Pauper”, Mark Twain

  17) Surfer”, Paul Harvey

  1. New Zealand Adventure”, Jan Thorbun

   

  1. Organizacja nauczania

  Realizacja programu innowacji „Kultura krajów anglojęzycznych na lekcjach języka angielskiego” jest kontynuacją z klas I-III. Program realizowany będzie w tej klasie w wymiarze 2 godzin dodatkowo odpowiednio w klasie czwartej, piątej i szóstej. Lekcja trwa 45 minut. Ważne jest, by tak zaplanować przebieg lekcji, aby można było z części planów zrezygnować i w ich miejsce wprowadzić inne, jeśli zajdzie taka potrzeba, takie, które będą służyć wszechstronnemu rozwojowi uczniów. Aby zespolić zajęcia językowe z pozostałymi zajęciami dodatkowymi musi być ścisła współpraca nauczyciela nauczania języka angielskiego z innymi nauczycielami. Wymiana informacji na temat zarówno metod nauczania jak i treści z pewnością wpłynie na stopień spójności edukacji oferowany uczniom.

  1. Cele ogólne:

  Szczegółowe cele nauczania innowacji pedagogicznej

  Rozwijanie sprawności językowych:

  W zakresie mówienia i pisania

  W zakresie sprawności słuchania i czytania

   

  Procedury osiągnięcia celów

  Podejście komunikacyjne

  Metoda naturalna

  Metoda audiolingwalna

  Metoda reagowania całym ciałem

  Techniki pracy

  Piosenki i rymowanki

  Historyjki

  Drama

  Projekty

  Gry i zabawy

  Rozwijane sprawności

  Rozumienie ze słuchu przez:

  Przyporządkowanie obrazków

  Wykonywanie poleceń

  Dopasowywanie obrazków do tekstu

  Pantomima

  Dyktando obrazkowe

  Mówienia przez:

  Odpowiadanie na pytania

  Odgrywanie ról

  Recytacja i śpiew

  Odgadywanie treści obrazka

  Odnajdywanie różnic

  Czytania przez:

  Łączenie tekstu z obrazkiem

  Uzupełnianie luk

  Rozsypanki wyrazowe i zdaniowe

  Rebusy

  Krzyżówki

  Głośne czytanie

  Pisania przez:

  Uzupełnianie luk w zdaniach

  Tworzenie słowniczka

  Klasyfikowanie wyrazów

  Podpisywanie obrazków

  Metody pracy

  1. Osiągnięcia ucznia

  Uczniowie poznali nowe słownictwo, znają oryginalne angielskie nazwy wydarzeń, instytucji, pojęcia. Potrafią się nimi posługiwać, kojarzyć je oraz wykorzystywać w nowym kontekście. Potrafią skuteczne używać języka angielskiego w mowie i piśmie.

  Poznali kultury krajów anglojęzycznych ich zwyczaje życia codziennego i potrafią dokonywać porównań z kulturą Polski w celu ukształtowania świadomości własnego dziedzictwa kulturowego i budowania tolerancji wobec innych kultur.

   

  Ewaluacja

  Ewaluacja będzie próbą ustalenia odpowiedzi na pytania:

  - Czy dobór materiału nauczania, zastosowane metody nauczania, wykorzystane środki dydaktyczne pozwoliły na osiągnięcie zamierzonych celów?

  - W jakim stopniu określone przez program cele w zakresie wiedzy i umiejętności zostały osiągnięte?

  - Czy wiedza i umiejętności doskonalone podczas zajęć mają wymiar praktyczny?

  Sposoby ewaluacji

   

  Zakładane są dwa poziomy osiągnięć:

  Poziom podstawowy- uczeń rozumie i potrafi zastosować zwroty i wyrażenia codziennego użytku ; potrafi przedstawić siebie i innych ; zadać pytania w celu uzyskania informacji na tematy osobiste ; potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące ludzi i rzeczy najbliższego otoczenia; potrafi komunikować się

  Poziom rozszerzony-uczeń rozumie zwroty często powtarzane ;potrafi komunikować się w sposób bezpośredni w zakresie tematyki podstawowej i ponad podstawowej; potrafi opisać siebie i najbliższe otoczenie.

   

  Ewaluacja będzie prowadzona w sposób czterostopniowy:

  1. Ewaluacja bieżąca przez prowadzenie dzienniczka obserwacji.

  2. Ocena semestralna

  3. Portfolio językowe gromadzące prace przygotowywane przez ucznia

  4. Roczna ocena oraz arkusz oceny zawierający informacje o rozwoju wszystkich sprawności językowych.

   Źródła finansowania

   

  Innowacja pedagogiczna pn. „Kultura krajów anglojęzycznych na lekcjach języka angielskiego” realizowana przez panią Agatę Pałkańską mająca na celu poszerzenie nauki języka angielskiego o kultury krajów anglojęzycznych oraz uświadomienie znaczenia znajomości języków obcych w poznawaniu kultur europejskich finansowana będzie ze środków Urzędu Miasta.

   

  Szkoła Podstawowa nr 3 w Szczecinie im. Juliusza Słowackiego.

  ul. Reymonta 23
  71 - 276 Szczecin

  telefon/fax: (0 - 91) 48 730 32